دسته بندی : فناوری

فناوری یا تکنولوژی دانش-مهارتی است برای ساختن افزار. این دانش-مهارت ممکن است پیچیده یا ساده، شخصی یا شایع، جدید یا قدیمی و… باشد. فناوری یا تکنولوژی بخشی از فرهنگ است. اطلاق فناوری به پدیدهٔ بیرونی مجازی است.