یک نشانه‌ی فیزیکی از دلیل تصمیم سلول برای انتخاب میان مرگ و زندگی کشف شد (بیشتر…)